Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 
Miskolci Egyetem
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Change to English
Change to English
specializacio

Az anyagtudomány napjainkban rohamosan fejlődik, a szakterület szinte naponta tud szolgálni friss információkkal, kutatási, fejlesztési és tudományos eredményekkel. Az anyagmérnöki szakon végzett mérnökök a legújabb ismeretekkel is felvértezve képesek arra, hogy az anyagtudomány fejlődési folyamatának aktív részesei legyenek. Elhelyezkedésük lehetséges bármely olyan területen, ahol anyaggal, anyagok előállításával találkozhatnak, gyakran várnak rájuk igazi mérnöki kreativitást igénylő feladatok egyebek mellett a gépipar, az elektronikai ipar, a kohászat, a vegyipar és az energiaipar területén. Az anyagmérnökök foglalkoztatása olyan tevékenységekre terjed ki, mint az új anyagok kifejlesztése, előállítása, az elhasználódott anyagok újrahasznosítása, a kereskedelem, a minőségellenőrzés, az informatika, a kárbecslés.

A Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék választható szakirányai

Anyagmérnök alapszakon: Hőenergia- és szilikáttechnológia szakirány

Miközben energiaforrásaink kimerülőben vanna, az emberiség egyre több energiát használ fel létfeltételeinek, életszínvonalának biztosításához. A termékek, szolgáltatások önköltségében jelentős az energia ára. Hazánk évi energiaköltsége több mint ezer milliárd forint. Tudatosabb energia-gazdálkodással a költségek évente kb. 200 milliárd forinttal csökkenthetők lennének! Ezért nő a kereslet a hőenergiához értő mérnökök iránt, akik könnyen helyezkedhetnek el a kerámia iparban, cementművekben, üveg-, tégla- és cserépgyárakban, öntödékben, hőkezelő üzemekben, fűtőműveknél, erőművekben, vegyipari cégeknél és művekben. Ezek a cégek az országban egyenletesen helyezkednek el, így az energetikai ismeretekkel rendelkező mérnök gyorsan találhat jól fizető munkahelyet a lakóhelyéhez közel.

Anyagmérnök mesterszakon: Energetikai szakirány

A szakirányon folyó elméleti és gyakorlati oktatás célja olyan általános és ipari energetikai szakemberek képzése, akik a műszaki-technológiai és biztonságtechnikai követelmények betartása mellett környezetvédelmi, gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve képessé válnak nagy hőmérsékletű technológiák hőigényének biztosítására, az ezekhez szükséges berendezések optimalizálására, újak tervezésére és kifejlesztésére, valamint vállalati energetikusi feladatok ellátására. Hallgatóink megismerkednek a költséghatékony és környezetbarát hőenergiatermelés technológiáival és berendezéseivel, a hőenergia optimális felhasználásának módszereivel, valamint általános energiahatékonysági és energiapolitikai témákkal. Üzemlátogatások és szakmai gyakorlatok során működés közben is tanulmányozhatják a fontosabb nagy hőigényű ipari technológiákat (üveggyártás, fémelőállítás, és fémalakítás, építőanyagok gyártása, villamosenergiatermelés, stb.) és e technológiákhoz kapcsolódó nagy hőmérsékletű berendezéseket. Részletes ismereteket szereznek a tüzeléshez és egyes ipari technológiákhoz kapcsolódó levegőtisztaságvédelmi kérdésekről, és korszerű környezetvédelmi megoldásokról.

A hőátadási folyamatok mélyebb elméleti összefüggéseivel felvértezve elsajátítják a komplex, számítógép által segített tervezés, ill. modellezés módszereit, és készség szintjén képesek ezen eszköztár nyújtotta lehetőségek alkalmazására. Korszerű ismereteket szereznek a hagyományos energiahordozók mellett az alternatív és megújuló energiaforrások hasznosításának előnyeiről, illetve nehézségeiről. Így pl. biomassza alapú hőenergia előállítás, ill. hőfelhasználás technológiái és berendezései mellett tanulmányaik során foglalkoznak egyéb energiaforrások (pl. szél, víz, fotoelektromos) ipari, illetve lakossági hasznosíthatóságával is. Az energiahordozók árának folyamatos növekedése következtében a szakirányon végzett mérnökökre mind az iparnak, mind a társadalomnak egyre nagyobb szüksége van, ennek köszönhetően az elhelyezkedésük széleskörűen biztosított.


Kohómérnök mesterszakon: Energiagazdálkodási szakirány

A szakirány célja olyan ipari energetikai szakemberek képzése, akik a környezetvédelmet is figyelembe véve képesek lesznek új berendezések megtervezésére, illetve a meglévők optimalizálására gazdaságossági és technológiai szempontból is. Hallgatóink megismerkednek a költséghatékony hőenergia-termeléssel és a hőenergia-felhasználás racionalizálásának eszközeivel. Kibővíthetik a tüzelőberendezések tervezésével kapcsolatos ismereteiket, többek között a komplex számítógépes modellezés eszközeit használva.
Részletes ismereteket szerezhetnek a hagyományos energiahordozók mellett az alternatív és megújuló energiaforrások hasznosításának előnyeiről, illetve nehézségeiről.

Doktori képzés

Tanszékünkön a  Kerpely Antal Anyagtudományok és technológiák Doktori Iskola  keretein belül, Prof. Dr. Szűcs István vezetése alatt a Nagyhőmérsékletű berendezések és hőenergiagazdálkodás tématerületen szerezhető todományos fokozat.
A tématerület célul tűzi ki a hőenergiagazdálkodás tudományos alapját képező tömeg- és hőtranszport, fizikai-kémia és termodinamika terén az egyetemi diploma nyújtotta ismeretek elmélyítését és továbbfejlesztését, valamint az alkalmazott tudományágak, mint a műszaki hőtan, tüzeléstan, anyagtudomány, atmoszférikus környezetvédelem legújabb eredményeinek tudományos szintű megismertetését. Az alprogram részét képezi a tűzálló építőanyagok gyártása, az energiahordozók elégetésével járó környezetszennyezés csökkentése, valamint az egyes gyártási technológiák energiaoptimalizálása is.

A tématerület a Kar kutatási és infrastrukturális adottságait használja ki azzal, hogy egy olyan tudományos képzésre vállalkozik, amelyik hazánkban új, de jelentősége nagy. A létező, már megtermelt vagy kitermelt energiának ugyanis nagy része hőenergiaként (ipari kemencékben, vegyiparban, hőkezelésben, háztartásokban) hasznosul. Fontos tehát a hőenergia-elosztás és felhasználás optimalizálása és az ezzel járó környezetszennyezés (elsősorban levegőszennyezés) minimalizálása.

A tématerületen belül doktori cselekményként választható kutatási témák a primer és a szekunder energiahordozók megismerését, valamint az energiafelhasználó (kohászati, villamosenergia-ipari, kémiai, építőanyagipari, kerámiaipari, üvegipari, mezőgazdasági, kommunális) technológiák és berendezéseik megismerését is szolgálják, s a hőenergiagazdálkodás területén a képzés céljai között szerepel olyan tudományosan gondolkozó szakemberek kibocsájtása, akik alkalmasak:
  • az alkalmazott berendezések és technológiák optimális  hasznosítására és üzemetetésére,
  • az adott szerkezet és technológia innovatív korszerűsítésére, új szerkezetek kutatására és létrehozására,
  • a gazdaságos hőenergiafelhasználási eljárások bevezetésére, tervezésére, üzemeltetésére,
  • a folyamat mérés- és szabályozástechnikai ellenőrzésére és javítására,
  • a hőenergiafelhasználáshoz tartozó környezetvédelmi feladatok aktív ellátására,
  • a hőenergiafelhasználás tűz- és balesetvédelmi, valamint biztonságtechnikai feltételeinek létrehozására,
  • hőenergetikai jellegű üzemzavarok, haváriák gyors és szakszerű elhárítására.

vissza fel